Chuyển đổi số News

Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số

chỉ số đánh giá năng lực chuyển đổi số

Ngày 12/10/2020, Bộ thông tin và truyền thông quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Mục tiêu chung

Xác định Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành (gọi chung là các bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các tỉnh) và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Nội dung Bộ chỉ số chuyển đổi số

Nội dung Bộ chỉ số chuyển đổi số gồm 3 cấp: Cấp tỉnh, cấp bộ và cấp quốc gia.

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột (pillar) là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong mỗi trụ cột đều có 07 chỉ số chính, gồm:

 • Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức;
 • Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế;
 • Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số;
 • Chỉ số đánh giá về Thông tin và Dữ liệu số;
 • Chỉ số đánh giá về Hoạt động chuyển đổi số;
 • Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng;
 • Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực.

Cấu trúc Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ (DTI cấp bộ)

Chỉ số cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung chỉ số chuyển đổi số của Bộ để đảm bảo các tiêu chí đánh giá là tương đồng, phù hợp với đặc điểm mỗi Bộ phụ trách một trụ cột khác nhau.

ảnh minh họa (google)

Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ cũng bao gồm 07 chỉ số chính như Chỉ số DTI cấp tỉnh, trong mỗi chỉ số chính có các chỉ số thành phần khác nhau, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.

Cấu trúc Chỉ số chuyển đổi số quốc gia

Chỉ số chuyển đổi số quốc gia được cấu trúc theo 03 trụ cột là: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

ảnh minh họa(google)

Chỉ số chuyển đổi số quốc gia cũng bao gồm 07 chỉ số chính như Chỉ số DTI cấp tỉnh, trong mỗi chỉ số chính có các chỉ số thành phần khác nhau. Căn cứ theo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp bộ, các chỉ số thành phần và tiêu chí của Chỉ số chuyển đổi số quốc gia sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Thang điểm đánh giá của 3 chỉ số chuyển đổi số của các cấp

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề ra các chỉ số đánh giá của các cấp như sau:

 • Cấp tỉnh sẽ có chỉ số đánh giá là 1000 điểm. Trong đó chia cho 3 trụ cột theo tỷ lệ Chính quyền số: 400 điểm, Kinh tế số: 300 điểm, và Xã hội số: 300 điểm.
 • Thang điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ là 500 điểm.
 • Đối với Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp bộ, điểm đánh giá theo số liệu báo cáo và điều tra xã hội chiếm 80%; Điểm đánh giá theo sắc thái thông tin trên không gian mạng chiếm 10%; Điểm đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia chiếm 10%.
 • Trong Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, điểm cho Chỉ số chính Hoạt động chuyển đổi số của mỗi trụ cột chiếm 20%, các chỉ số chính còn lại mỗi chỉ số 10% số điểm (đánh giá theo số liệu báo cáo, thống kê và điều tra xã hội).
 • Trong Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, điểm cho Chỉ số chính Hoạt động chuyển đổi số chiếm 16%, điểm cho Chỉ số chính Kiến tạo thể chế chiếm 14%, các chỉ số chính còn lại mỗi chỉ số 10% số điểm (đánh giá theo số liệu báo cáo, thống kê và điều tra xã hội).

Một số giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá

Ngoài việc đưa ra các chỉ số đánh giá, thang điểm đánh giá. Bộ cũng đề cập đến những giải pháp để nâng cao chỉ số đánh giá về chuyển đổi số.

1.Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các bộ, các tỉnh đối với việc xác định Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.

Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung chuyển đổi số một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch chuyển đổi số hàng năm.

Chỉ đạo xây dựng Chỉ số chuyển đổi số, bố trí nguồn lực và đảm bảo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời trong việc điều tra, tổng hợp, thống kê, báo cáo các kết quả chuyển đổi số, thông tin, số liệu phục vụ xác định chỉ số chuyển đổi số của bộ, tỉnh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Bộ chỉ số chuyển đổi số

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và kết quả chuyển đổi số hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,..)

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số

Các bộ, các tỉnh: Phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện chuyển đổi số triển khai công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số của bộ/tỉnh một cách thường xuyên, liên tục. Tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, trung thực kết quả chuyển đổi số.

Các bộ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh

Xây dựng, hoàn thiện phần mềm đánh giá chuyển đổi số để đánh giá một cách chính xác, khách quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số để bảo đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan.

Xem chi tiết Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT tại đây.

Bài viết liên quan:

 

 

 

HÃY ĐÁNH GIÁ 5 SAO NẾU BẠN THẤY BÀI ĐỌC HỮU ÍCH

Xếp hạng trung bìnhh 0 / 5. Phiếu bầu 0

Author

Trang Nguyễn

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Digitech Solutions là công ty Phần mềm & cung cấp các Dịch vụ Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.

VP: Tòa nhà SBI, Lô 6B, ĐS 03, CVPM Quang Trung, P. Tân hánh Hiệp, Q 12, TP.HCM

Trụ sở: E9, Đường A2, KDC Tín Phong, P. Tân Thới Nhất, Q 12, TP.HCM

CÔNG TY

Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.

Copyright © 2018 by Digitech Solutions. All Rights Reserved.
error: Content is protected !!